Prawo do odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Wyjątek stanowią zamówienia personalizowane, które nie podlegają zwrotowi.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: Agnieszka Biernacka ul. Krasiczyńska 2/144, 03-379 Warszawa lub drogą mailową na adres: kontakt@zpasjatworzone.com.pl

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” załączonego poniżej.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Użytkownika będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownik będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: Agnieszka Biernacka ul. Krasiczyńska 2/144, 03-379 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, Sklep ponosi koszty zwrotu Produktów.

Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby zwracany Produkt spełniał następujące warunki:

nie był używany;
nie został w żaden sposób zniszczony;
był kompletny;
nadawał się do dalszej odsprzedaży.


Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:

- Adresata: Agnieszka Biernacka ul. Krasiczyńska 2/144, 03-379 Warszawa, tel. 517-260-366, e-mail: kontakt@zpasjatworzone.com.pl

- Imię, nazwisko, adres użytkowania będącego konsumentem, adres e-mail oraz telefon kontaktowy

- Datę odstąpienia od umowy oraz miasto

 

 

Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie usług

 

 

Miasto: ____________________, dnia: __________________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________

Tel: _____________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: Z Pasją Tworzone

Adres: ul. Krasiczyńska 2 m 144, kod pocztowy: 03-379 Warszawa

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: _______________ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: ____________________________________________________.

 
Z wyrazami szacunku,

 __________________

(własnoręczny podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy - Docx - pobierz

Wzór formularza odstąpienia od umowy - Pdf - pobierz